श्री देवी सप्तश्रुंग स्तोत्र | Saptashrungi Devi Stotra in Marathi

Saptashrungi Devi Stotra in Marathi
Print Friendly, PDF & Email
Rate this post

नमस्कार मित्रांनो, ह्या पोस्ट मध्ये आपण श्री देवी सप्तश्रुंग स्तोत्र | Saptashrungi Devi Stotra in Marathi बघणार आहोत.

Saptashrungi Devi Stotra in Marathi | श्री देवी सप्तश्रुंग स्तोत्र

श्रीगणेशाय नमः || श्री सरस्वत्ये नमः || श्री गुरुभ्यो नमः

श्री दुर्गादेव्ये नमः ||

ॐ नमो श्री सप्तशृंगी निवासिनी | नमो सह्याद्रीशिखर रूपिनी |

नमो त्रिगुणरूप विश्वमोहिनी | जगजननी तुज नमो ||१||

नमो महिषासुरमर्दिनी | नमो सुरवरबंधमोचनी |

नमो भक्त मनोल्हासिनी दैत्यकुलदाहिनी तुजनमो ||२||

नमो मुळमाया भगवती | तुझीया नामे भक्त गर्जती |

सगुणरूप नटली पर्वती | पहाता तटस्थ सूरनर ||३||

कष्टे लंघुनी गिरीवर | जवळ करिता तुझे द्वार |

शिन भाग उतरे पार |नवल अदभूत हेची पै ||४||

सुंदर ध्यान मृत्युलोकी | भक्तलिन सदविवेकी |

साष्टांग नमोनी नयन झाकी | हृदय मंदिरी रूप तुझे ||५||

सर्व सुरांचे तेज एकवटले | अष्टादश भूजारूप नटले |

दानव अंगी भय सुटले | उर्वीवरी प्रगटता ||६||

सर्व देवांची एकशक्ती | प्रेमभावे करावी भक्ती |

ओळंगती चारी मुक्ती |निश्चय चित्ती असावा ||७||

औट पिठे भारता माझारी | अर्धपिठ सप्तश्रुंगगिरी |

दुर्गा हीच आष्टादशकरी | पावली निर्वाण भक्तासी ||८||

विप्रकुळांची कुलस्वामिनी | रेणुकामाता पुर निवासिनी |

क्षत्रियकुल वरदायिनी | तुळजापूर तुकाई ||९||

तृतीय वर्ण वैश्याची आई | करविर निवासिनी रमाबाई |१०||

ध्यान धावते पर्वत कंदरी | क्रोधावली असुरावरी |

नानापरी आयुधेकारी | रणांगणी उभी जैसी ||११||

कधी सौम्यरूप दिसे | कधी नयना उग्रता भासे |

भक्तजना लाविले पिसे | संचारोनी नाचवी थै थै ||१२||

सन्मुख पार्वती मार्कंडेय मुनी | वाडे सप्तसतीचा मधुर ध्वनी |

परिसे जगदंबा लक्ष लावोनी | हस्त कर्णासी लाविला ||१३||

घोडंब निवासीनि धृवबाला | स्तवनार्थी उभी पूर्वेला |

पाठीशी परशुरामबाला | निसर्ग रचना सुंदर ||१४||

गणेशतीर्थी लंबोदर | यमुनातांबुल तीर्थ मनोहर |

शिवालय तीर्थी सिद्धेश्वर | स्नाने पतिता उद्धरी ||१५||

पिंडश्राद्ध पितृतर्पण | करिता पूर्वजा उद्धरण |

मनिद्विपी स्वानंदे करून | समिपता मुक्ती भोगिती ||१६||

नवदुर्गा पर्वत शिखरी | शस्त्रे सज्ज घेवुनिया करी |

गुप्तउभ्यारण सुंदरी | ध्वजरक्षणी सावध ||१७||

सप्तमातृका विक्राळरूप | करी पाजाळुनी पोत दीप |

स्वेच्छे खेळती समीप | रक्षणी सप्तश्रुंगाचे ||१८||

वेताळादि चंडीका भैरव | शाखिनी डाकिनी बिरुदेव |

सांभाळी ती स्वयमेव | अंबिका राजदरबार ||१९||

अदभूत चमत्कार अनेक | वर्णिता वाटेल कौतुक |

सर्वस्वी नटली रूप एक | भगवती अंबिका समर्थ ||२०||

राम असता बळ ब्रम्हचारी | तीर्थे फिरलासे उर्वीवरी |

तव सप्तश्रुंगासी रावणारी | दर्शनास्तव पातले ||२१||

रघुनाथ वनवासी असता | पंचवटी ये निवास करिता |

सांगे घेउनी जनकदुहिता | मातेच्या दर्शनी येतसे ||२२||

अद्यापि सिंदूर चर्चुनी | जगदंबे सन्मुख बैसोनी |

भक्तजना प्रथम दर्शनी | सगुणरूप नटला असे ||२३||

ऐसी माय माझी अनादी | सदभक्ता उतरावी भवाद्धी |

योगिया ब्रम्हानंदपदी | स्वानंदे बैसवी अक्षय ||२४||

सप्तश्रुंगरूपे सप्तशती | शुद्ध वैखरी उच्चारिती |

तयासीच उत्तमगती | तवकृपे लाभतसे ||२५||

ऐसी जगन्माता श्रीमंतीण | भक्ता का करिसी हैराण |

अन्न उदाक्स्तव दिनदिन | हिंडवीसी दारोदारी ||२६||

भक्ता कसोटी लाविसी | खरे खोटे निवडिसी |

सदभक्ता अपंगीसी | अंती दाविसी ब्रम्हरूप ||२७||

तुझे गाता गुणगान | राधासुत झाला लीन |

जळी स्थळी तुझे ध्यान | अहोरात्र ध्यातसे ||२८||

कधी दाविसी चितस्वरूप | भक्ती करिता जपतप |

अंतरीचा ध्यान दिप | अखंड जळतो तवकृपे ||२९||

आता नको हो अंत पाहू | करपल्लवे किती तुज पाहू |

यातना कुठवरी साहू | विश्वमोहिनी दयाळे ||३०||

जीवसृष्टीची जीवन कळा | चिदानंदरुपी चितकळा |

त्रिभुवन सुंदरी वेल्हाळ | भोळा खुळा भाव माझा ||३१|

माया ब्रंम्हात मानिती भेद | निवडीता तटस्थ झाले वेद |

ज्ञानवंत पी घालिती वाद | खेद बहु वाटतसे ||३२||

अंबे तूच रामकृष्ण हरी | राधा रुक्मिणी जनककुमारी |

माया ब्रंम्हाचा खेळ दशअवतारी | आभेदत्व नसेची ||३३||

देहासवे फिरे छाया | तैसी व्यापली श्रीहरीची माया |

ब्रम्ह स्वरूपी ओळख द्याया | जगदंबिका समर्थ ||३४||

पित्याची ओळखी माताच सांगे | बाप म्हणविता वर पांगे |

दूषण येईल निजांगे | समाधान मायकरी ||३५||

सगुणसृष्टी सगुणदेव | भावे मानिले स्वयमेव

भेदाभेद पहाती जीव | सोहं शिवा विसरले ||३६||

माजेल वादाचा पाल्हाळ | दुर्गा भगवती गुण वेल्हाळ |

आमंगळासी करिले मंगळ | कृपामृत दृष्टीने ||३७||

तुझे रूप ध्यानी मनी | शिरी मुकुट पंचफणी |

केस मोकळे सोडोनी | मान झुकविली उत्तरे ||३८||

कुंकुम लाविले स्वस्तीक | हरिंद्रा गुलाल बुक्का टिक |

वक्र भुवया सुरेख | धनुष्या कृती शोभती ||३९||

शंकरे चंद्रमा धरिला जटेत तोची | तुझिया मुकुटात |

दैत्यावरील क्रोध बहुत | शितल होण्या धरीला असे ||४०||

किंचित मुरडीले नाशिक | नथनी सर्जाची सुरेख |

गालावरी लावली टीक | दृष्ट सगुनीला होईल ||४१||

कर्णफुले शोभती छान | तांबुल विडामुखी धरून |

अलंकार गळा भरून | नाभिपर्यंत लोळतसे ||४२||

पुतळ्याची हौस भारी | ताईत पेट्या डोरले शिनगरी |

कंठा बोरमाळ गळसरी | महाराणी शोभतसे ||४३||

रंगारंगाच्या पैठण्या फार | नारळी जरतारी बुट्टेदार |

छातीवरी उभा पदर | गुर्जरनि माय माझी ||४४||

पायघोळ दिसे छान | शिंदेशाही तोडर घालोन |

सच्य चरण उचलोन | वाम पुढे टाकिला ||४५||

कमंडलुरुद्राक्ष माला | वामसव्य दोन्ही कराला |

सव्य हास्ती परशु धरीला | वाम लाविला मुकुटासी ||४६||

आणिक हस्त चतुर्दश | शस्त्रे धरिले बहुवश |

दृष्टदानव दंडनास | वर्णिता विस्तार वाढेल ||४७||

आश्विन शुद्ध कोजागिरी | श्रुंगार पुजा षोडशोपचारी |

महापूजा रात्रभरी | नामगजरी कल्लोळ ||४८||

कोजागिरीचे चंद्रामृत | रम्य वनश्री डोलत |

वैकुंठ कैलास भासत | भाविक भक्ता स्वानंद ||४९||

वनस्पती सिद्ध सोज्वळ | धरूजाता होतसे ज्वाळ |

संधीनी संजीवानी कोमल मृतजीवा उठविती ||५०||

गळसरीची प्रदक्षिणा | सोपी आते बहुजना |

आखतिर्थी प्रदक्षिणा | आष्टतिर्थ दर्शन ||५१||

सूर्यतीर्थ कालिका तिर्थ | गंगा लक्ष्मी सरस्वती तिर्थ |

तांबुल यमुना शितला तिर्थ | स्नाने पापे नासती ||५२||

तिसरी महा प्रदक्षिणा | सुरथराजा वैश्यस्थाना |

वणी मार्कंडेया सहजाना | गणती तिन योजने ||५३||

कृतयुगी ब्रम्हा सांगे नारदा | सिद्धीदायक भक्त वरदा |

कालिका लक्ष्मी शारदा | जगदंबीका हिच पै ||५४||

ममकमंडलु पासून निघाली | गिरीजा तीच गीरणा नाम पावली |

महानदित मुख्य जहाली | पर्वता सन्नीध वहातसे ||५५||

ऐसा या अर्धपीठाचा महिमा | नित्य जपावे बत्तीस नामा |

दुर्गभीमा दुर्गाभामा | दुर्गमात्मस्वरूपिणी ||५६||

दुर्गा दुर्गा र्तीशमनी | दुर्गमा दुर्गपद्वी निवारीनी |

दुर्गमच्छेदिनी | दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी | दुर्गभ्या ||५७||

दुर्गतोध्वारिनी दुर्गनिहंत्री | दुर्गमापहा दुर्गमासुर सहंत्री |

कलीयुगी नाममंत्री | उद्धरतिल मानव ||५८||

दुर्गमज्ञानदा दुर्गमार्ग स्वरुपिनी | दुर्गभा दुर्गमायुधधारिणी |

दुर्गमालोका दुर्गमार्थ स्वरुपिनी | दुर्गदैत्य लोक दवानला ||५९||

दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमाश्रीता | दुर्गमविद्या दुर्गमता |

दुर्गमांगी आंबामाता | दुर्गमज्ञान संस्थाना ||६०||

दुर्गभ्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभात्रिभुवना माझारी |

नाम पठणे संकटे निवारी | दुर्गदारिणी भगवती ||६१||

नामस्मरणी ठेवुन विश्वास | त्रिकाल जपावे बत्तीस नामास |

निर्विघ्न करील भक्तास | सप्तश्रुंगी निवासिनी ||६२||

भक्तिसाधन नामची श्रेष्ठ | नचसाधती जपतपाचे कष्ट |

नाम महिमा वरिष्ठ | कलीयुगा माझारी ||६३||

तनमन धनेची शरण | धरावे आंबेची चरण |

त्रिविध ताप दारूण | निवारील निश्चये ||६४||

निष्काम करिता भक्ती | आंगीबाने चैतन्य शक्ती |

चौ पुरुषार्थ चारीमुक्ती | वोळंगती सर्वस्वे ||६५||

अमृत मोहिनी निवासी | महालयाच्या पंचक्रोसि |

एक योजने दक्षिणेसी | जन्मभूमी कारेगाव ||६६||

प्रतिष्ठान निवासी एकनाथ | मासिक वारी पिता करीत |

नाथ कृपेने जन्म होत | देहनाम निवृत्ती ||६७||

माता माझी राधाबाई | मुखी नाम आंबाबाई |

बालपणी मंत्र देई | तोची लोलो लागला ||६८||

सप्तश्रुंग दुर्गामाई | तुझी लीला तुची वदवी |

भरून उरली सर्वाठाई | मी तव अज्ञान बालक ||६९||

श्रोतया विनवी भक्तकवी | चुकी भुली पदरात घ्यावी |

बहुश्रुत अनुभवी | नमन माझे साष्टांग ||७०||

इतिश्री पद्म पुराणांतरगत | वर्णिली सह्याद्री खंडात |

मार्कंडेय सप्तशतीत | सविस्तर कथियेले ||७१||

तया आधारे वर्णन केले | भक्ती भावे श्रुंगारीले |

श्रीजगदंबे चरणी वाहिले | भक्ता मुखी वदवावे ||७२||

|| श्रीजगदंबार्पणमस्तु ||


कसा वाटला Saptashrungi Devi Stotra in Marathi | श्री देवी सप्तश्रुंग स्तोत्र खालती comment करुन नक्की कळवा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here