घोरकष्टोद्धरण स्तोत्र | Ghorkashtodharan Stotra

Ghorkashtodharan Stotra
Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (3 votes)

ह्या पोस्ट मध्ये तुम्हाला घोरकष्टोद्धरण स्तोत्र | Ghorkashtodharan Stotra हा online वाचायला मिळेल.

ह्या page ला bookmark करून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला हा स्तोत्र रोज easily ऍक्सेस करता होईल.

घोरकष्टोधरणस्तोत्रम | Ghorkashtodharan Stotra

|| घोरकष्टोधरणस्तोत्रम ||

श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वम् सदैव । श्रीदत्तास्मान्पाहि देवाधिदेव ।।
भावग्राह्य क्लेशहारिन्सुकीर्ते । घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते ।। १।।

त्वम् नो माता त्वम् पिताऽऽप्तोऽधिपस्त्वम् । त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वम् ।।
त्वम् सर्वस्वम् नोऽप्रभो विश्वमूर्ते । घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते ।। २।।

पापम् तापम् व्याधिमाधिम् च दैन्यम् । भीतिम् क्लेशम् त्वम् हराऽऽशु त्वदन्यम् ।।
त्रातारम् नो वीक्ष्य ईशास्तजूर्ते । घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते ।। ३।।

नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता । त्वत्तो देव त्वम् शरण्योऽकहर्ता ।।
कुर्वात्रेयानुग्रहम् पूर्णराते । घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते ।। ४।।

धर्मे प्रीतिम् सन्मतिम् देवभक्तिम् । सत्संगाप्तिम् देहि भुक्तिम् च मुक्तिम् ।
भावासक्तिम् चाखिलानन्दमूर्ते । घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते ।। ५।।

श्लोकपंचकमेततद्यो लोकमङ्गलवर्धनम् ।।

प्रपठेन्नियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् ।।

इति श्रीवासुदेवानन्द घोरकष्टोधरणस्तोत्रम सम्पूर्णम् ।।


आम्ही आशा करतो की तुम्हाला Ghorkashtodharan Stotra – घोरकष्टोद्धरण स्तोत्र आवडला असेल, जर होय तर कृपया खाली comment करा आणि तुमचे विचार शेअर करा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here