श्री स्वामी समर्थ सप्तशती अध्याय दहावा | Shri Swami Samarth Saptashati Adhyay 10

Shri Swami Samarth Saptashati Adhyay 10
Print Friendly, PDF & Email
Rate this post

ह्या पोस्ट मध्ये तुम्हाला श्री स्वामी समर्थ सप्तशती अध्याय दहावा | Shri Swami Samarth Saptashati Adhyay 10 हा online वाचायला मिळेल.

Shri Swami Samarth Saptashati Adhyay 10 | श्री स्वामी समर्थ सप्तशती अध्याय दहावा

श्री गणेशाय नम: ।

ऊँ दत्त परब्रह्माय स्वाहा ।

श्री समर्थ सप्तशती ग्रंथ । समर्थ इच्छे निर्माण होत ।
त्याचा तोची करीत । अक्षरब्रह्म तो असे ॥१॥

मी येथे निमित्त । ही त्याची लीला असत ।
हा ग्रंथ नव्हे अमृत्र । भरोनिया वाढले ॥२॥

ही दत्ताची वाडमय मूर्ती । प्रकटली असे येथप्रताई ।
अजानुबाहू दत्तमूर्ती । राहे व्यापूनी ग्रंथाते ॥३॥

श्रवण पठणे परमार्थ । लाभे भक्तांसी निश्चित ।
साधका आत्मज्ञान प्राप्त । समर्थकृपे होत असे ॥४॥

समर्था या कलियुगात । तूची एक महासमर्थ ।
दिव्य अनुभव भक्तांप्रत । मिळावे तुझ्या करुणेने ॥५॥

ऊँ श्री स्वामी समर्थ । जे सप्तशती वाचीत ।
सारथी होऊनी तयाप्रत । निजात्म सुख तू दावावे ॥६॥

तू आदि अंतरहित । परब्रह्म तू साक्षात ।
अवधूत निरंजन दत्त । विविध रुपे राहसी तू ॥७॥

हे विश्व तव स्वरुप । तू ब्रह्माण्डाच्या अतीत ।
अजानुबाहू समर्थ । दत्तात्रेया गुरुवर्या ॥८॥

या ग्रंथाच्या अक्षराअक्षरांत । परब्रह्म श्री स्वामी समर्थ ।
व्यापोनी राहो प्रार्थित । श्री दत्त परब्रह्मासी ॥९॥

पठणे पुरवावे मनोरथ । प्रगती व्हावी अध्यात्मात ।
कुंडलिनी व्हावी जागृत । केवळ पठणे ग्रंथाच्या ॥१०॥

जो योगसाधना करीत । सोऽहम्‍ ध्याने आरधित ।
त्या सर्वा मार्ग प्राप्त । व्हावा ग्रंथ पठणाने ॥११॥

हा ग्रंथ नव्हे सद्‍गुरु । ऐसी व्हावी ख्याती थोरु ।
स्वामी समर्थ क्रृपासागरु । वरदान देती ग्रंथाते ॥१२॥

परब्रह्म प्रकाशमार्ग । तो हा सप्तशती ग्रंथ ।
पठणे मार्ग मिळत । सद्‍भक्तासी निश्चये ॥१३॥

परब्रह्म स्वामी समर्थ । ग्रंथासी वरदान देत ।
हा ग्रंथ नव्हे मी साक्षात । ऐसे माना भाविक हो ॥१४॥

केवळ लोकोध्दारार्थ । समर्थ ग्रंथ लिहवीत ।
परमार्थी प्रगती होत । ग्रंथ पठणे निश्चये ॥१५॥

नित्य करावे ग्रंथपठण । तैसेची करावे सोऽहम्‍ ध्यान ।
आणि मानस पूजन । नित्य करावे समर्थाचे॥१६॥

तयाचा प्रपंच परमार्थ । मी स्वये सिध्द करीत ।
ऐसे ग्रंथ महात्म । स्वये समर्थ सांगतसे ॥१७॥

ऐसे ऐकोनी वचन । द्त्त संतोष पावोन ।
म्हणे मज अपेक्षेहून । बहुत दिधले ईश्वरा ॥१८॥

असो स्वामी समर्थ । तया प्रज्ञापुरात ।
अनेक लीला करीत । चराचरी रहोनिया ॥१९॥

गिरनारहून येती सिध्द । हिमालयातून योगी येत ।
म्हणती स्वामी राहत । हिमालया माझारी ॥२०॥

कोणी म्हणती गिरनारी । समर्थ राहती तेथवरी ।
ऐसे लोक नाना परी बोलत राहती सर्वदा ॥२१॥

एकाच वेळी रुपे अनंत । घेऊनी स्वामी फिरत ।
भक्ता सर्वत्र भेटत । सर्वात्मक ते श्री स्वामी ॥२२॥

कधी काशीत प्रकटत । रामेश्वराही असत ।
अबू गिरनारीही राहत। एकाच वेळी श्री स्वामी ॥२३॥

सहस्ररुपे धरोन । करिती लोकांचे कल्याण ।
श्री स्वामी समर्थ भगवान । करुणासागर जगताचे ॥२४॥

कधी गुप्त कधी प्रकट। कधी आकाशवाणी बोलत ।
कधी मलंग पठाण वेषात । फिरे दत्त महास्वामी ॥२५॥

आजही सदेह रुपात । स्वामी राहती फिरत ।
या विश्वाचे ते विश्वनाथ । चिंता करिता विश्वाची ॥२६॥

ऐसा स्वामी समर्थ । चराचरी भरोनी राहत ।
परी काही स्थाने असत । सिध्दपीठ त्या देवाची ॥२७॥

नृसिंहवाडी गाणगापूर । तैसेची ते औदुंबर ।
अक्कलकोट अबू गिरनार । सिध्दपीठ असती ही ॥२८॥

ऐसी काही स्थाने असत । परी भक्त हृदयी राहत ।
निर्मल मने आठवीत । समर्थ जवळी राहतसे ॥२९॥

म्हणोनी सद्‍भक्तांनी । चिंता वाहावी गुरुचरणी ।
मानसपूजा करोनी । स्मरण करावे दत्ताचे ॥३०॥

ते राम ते कृष्ण । दत्त दिगंबर नारायण ।
ते साक्षात परब्रह्म । ऐसे स्व्ररुप समर्थांचे ॥३१॥

सर्व रुपे त्यांची असत । काली दुर्गाही तेची असत ।
मनी होऊनी निश्चित । भजावे स्वामी समर्थांना ॥३२॥

नित्य करावे पूजन । सोऽहम्‍ मंत्रे करावे ध्यान ।
हेची उत्तम साधन । मोक्षमार्गाते पावाया ॥३३॥

एक प्रहर ध्यान करीत । बारा वर्षांत होई सिध्द ।
ऐसे स्वामी समर्थ । स्वये मजला सांगितले ॥३४॥

श्री स्वामी समर्थ । विश्वावरी कृपा करीत ।
मार्ग परमार्थ दावीत । लोकोध्दारा कारणे ॥३५॥

एक भक्त दर्शनार्थ । दुरोनी येई चालत ।
पाहोनिया स्वामीप्रत । अति विस्मित होतसे ॥३६॥

म्हणे हिमालयात । स्वामी मजला दर्शन देत ।
ऐसे म्हणोनी एकटक । पाहत राहे स्वामींना ॥३७॥

त्यासी समाधी लागत । तटस्थ होऊनी तो जात ।
वैकुंठ दर्शन होत । समाधित तयालागी ॥३८॥

जागृत होऊनी भक्त । सर्व लोकांसी सांगत ।
अहो तया वैकुंठात । पाहिले मी स्वामींना ॥३९॥

दिव्य सिंहासन असत । रत्ने जडली असंख्यात ।
लक्ष्मी देवदेवता दिसत । वेष्ठोनिया स्वामींना ॥४०॥

दिव्य सिंहासन असत । रत्न जडली असंख्यात ।
लक्ष्मी पायाशी बैसत । ऐसा महिमा स्वामींचा ॥४१॥

गरुड आणि हनुमंत । गणपती आणि अनेक सिध्द ।
स्वामी चरणाते सेवीत ।ऐसा महिमा स्वामींचा ॥४२॥

अणिमादि अष्टसिध्दी । चवरी घेऊनी हाती ।
सेवा स्वामींची करिती । ऐसा महिमा स्वामींचा ॥४३॥

ब्रह्मज्ञान आत्मज्ञान । समाधी आणि योगज्ञान ।
कायाकल्पाचेही ज्ञान । समर्थकृपे मिळतसे ॥४४॥

नाना विद्या नाना कला । समर्थ चरणी राहिल्या ।
म्हणोनी त्यांच्या सेवकाला । उणे पडेना काहीही ॥४५॥

कल्पवृक्ष कामधेनू चिंतामणी । लक्ष्मी भरे जेथे पाणी ।
सर्व देव हात जोडोनी । चरणी तिष्टती सर्वदा ॥४६॥

ऐसे ब्राह्मण सांगत । परमानंदे नमन करीत ।
ऐसा स्वामी समर्थ । अक्कलकोटी राहिला ॥४७॥

स्वामी लीला सहचर । भाग्य त्यांचे अपार ।
स्वनयने पाहिला परमेश्वर । सांगाती ते राहिले ॥४८॥

चोळाप्पा स्वामींचा महाभक्त । अनेक लीला त्यासी दावीत ।
त्याचेसाठीच येत । अक्कलकोटात श्री स्वामी ॥४९॥

राहती त्याचे घरात । त्याचे मुलांसवे निजत ।
ऐसा भक्त भाग्यवंत । घरी ठेविले ईश्वर ॥५०॥

स्वामीसुत श्रेष्ठ भक्त ।स्वामींसी एकात्म पावत ।
स्वामी पताका नेत । दर्यापार विदेशासी ॥५१॥

सुंदराबाई सेवक । स्वामींसी ठेवी मुठीत ।
ती निजा म्हणता स्वामी निजत । ऐसा धाक तियेचा ॥५२॥

बाळाप्पा प्रेमळ भक्त । राही सदैव जप करीत ।
श्री स्वामी समर्थ । मंत्र त्याने निर्मिला ॥५३॥

सदानंद साधू असत । हुक्का देती समर्थाप्रत ।
चरण संवाहन करीत । सारी रात्र राहतसे ॥५४॥

कानफाटया नाथ । श्री स्वामींची सेवा करीत ।
चिंतोपंत टोळ असत । लीला सहचर स्वामींचे ॥५५॥

भुजंगा चपरासी असत । श्रीपाद भट पूजा करीत ।
अक्कलकोटचे राजे असत । लीला सहचर स्वामींचे ॥५६॥

गवे स्वामी आणिक । स्वामींचे सांगाती असत ।
अवधूतबुवा असत । सेवा करिती स्वामींची ॥५७॥

शेषाचार्य अग्रिहोत्री । स्वामींसी तपकीर देती ।
असे बहू सात्विक मूर्ती । लीला सहचर स्वामींची ॥५८॥

स्वामी बहू मानीत । हास्यविनोदही करीत ।
शेषाचार्य प्रिय असत । सदा स्वामी समर्थांसी॥५९॥

जव स्वामी कोपत । राजाही पुढे जावो न शकत।
परी शेषाचार्य जात । चरण धरती स्वामींचे ॥६०॥

नरसप्पा सुतार । तोही एक लीला सहचर ।
त्याचे घरी वारंवार । जावोनी राहती श्री स्वामी ॥६१॥

कलौ श्रीपाद श्रीवल्लभ । तेची एक स्वामी समर्थ ।
कर्दळीवनातूनी निघत । समर्थ स्वामी सद्‍गुरु ॥६३॥

कोणी पुसता म्हणत । मी असे श्री दत्त ।
नॄसिंहभान नाम असत । ऐसे सांगती तयालागी ॥६४॥

कधी म्हणती दत्तनगर । मूळपुरुष वडाचे झाड ।
आकाशात पतितं तोयं । ऐसे म्हणती कधी कधी ॥६५॥

ऐसा स्वामी समर्थ । सदेह परब्रह्म दत्त ।
अक्कलकोटी राहत । भक्तोध्दारा कारणे ॥६६॥।

त्याच्या लीला अनंत । कथा त्याच्या अनंत ।
चमत्कार त्याचे अनंत । कोणी कैसे वर्णावे ॥६७॥

समर्थ सप्तशती ग्रंथ । दावी लीला संकेत ।
दत्तावधूत आपुले चित्त । समर्थ कोणी वाहतसे ॥६८॥

स्वस्ती समर्थ सप्तशती । श्री स्वामींची वाड्मय मूर्ती ।
अक्षररुपे त्रैमूर्ती । साकार येथे होत असे ॥६९॥

समर्थ सप्तशती ग्रंथ । येथे पाहा पूर्ण होत ।
भाविकांचे मनोरथ । पूर्ण होती निश्चये ॥७०॥

॥ अध्याय दहावा ॥ ॥ ओवी संख्या ७०॥


आम्ही आशा करतो की तुम्हाला Shri Swami Samarth Saptashati Adhyay 10 | श्री स्वामी समर्थ सप्तशती अध्याय दहावा आवडला असेल, जर होय तर कृपया खाली comment करून तुमचे विचार शेअर करा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here